Vítáme vás v sekci „Podmínky a pravidla“. Zde poskytujeme důležité informace týkající se obchodních podmínek a pravidel pro spolupráci s naší firmou. Přečtěte si následující informace pečlivě, abyste měli úplné povědomí o tom, jaké podmínky a pravidla platí při spolupráci s námi.

1. Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Raising s.r.o.

Verze: 2023/01

Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“), vzájemná práva, povinnosti a vztahy vzniklé mezi smluvními stranami na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, přičemž na jedné straně stojí obchodní společnost Raising, s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 2966/21, Předměstí (Opava), 746 01 Opava, IČ: 171 66 802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, jakožto prodávající, (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). Kupující s prodávajícím jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo „strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“ nebo „strana“.
  • Kupující učiněním objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy, případně uzavřením rámcové kupní smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, případně uzavření rámcové kupní smlouvy. Kupující zároveň souhlasí s tím, že se vzájemné vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit těmito OP.
  • Odchylná písemná ujednání smluvních stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
  • Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
 Uzavření kupní smlouvy
  • K uzavření kupní smlouvy dojde vždy až v okamžiku doručení písemného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu, a to i v případě, že objednávce kupujícího předcházela nabídka prodávajícího. Za písemnou formu je pro účely těchto obchodních podmínek považován také e-mail.
  • Kupující je povinen v objednávce uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
  • Nabídka učiněná prodávajícím v jakékoli formě je platná po dobu čtyř týdnů; k uzavření kupní smlouvy je však vždy třeba potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 Kupní cena
  • Kupní cenou se pro účely těchto OP rozumí peněžitá částka, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za odevzdání zboží a převedení vlastnického práva k němu.
  • Kupní cena je stanovena:
   • jednostranně prodávajícím u jednotlivých druhů zboží, jak je cena uvedena v ceníku prodávajícího, nebo
   • Smluvně jako cena dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím, jak je uvedena v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky.
  • Není-li uvedeno jinak, je kupní cena uvedená v ceníku prodávajícího nebo kupní smlouvě, stanovena jako cena bez DPH, a prodávající k takto uvedené kupní ceně připočte DPH v zákonné výši určené příslušným právním předpisem ke dni uzavření kupní smlouvy.
  • Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu, balnécla ani jiné související exportní náklady, není-li dohodnuto jinak. Tyto náklady je kupující povinen nahradit prodávajícímu.
  • Sortiment zboží je průběžně aktualizován, společně s ním je průběžně aktualizován i ceník, ve kterém jsou uvedeny aktuální kupní ceny zboží.
Platební podmínky
  • Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu podle kupní smlouvy v souladu s ceníkem prodávajícího, resp. se smluvním ujednáním prodávajícího a kupujícího.
  • Faktura (daňový doklad), na které je rovněž uvedena kupní cena, je kupujícímu zasílána elektronicky ve formátu PDF. Případně na požádání může být zaslána v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, popř. na adresu, kterou jako doručovací kupující prodávajícímu výslovně uvede. Případné neobdržení faktury (daňového dokladu) je kupující povinen prodávajícímu neprodleně oznámit. Faktura (daňový doklad) je v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího doručována kupujícímu při převzetí zboží v sídle prodávajícího.
  • Kupní cena za zboží je splatná:
   • v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího dnem osobního převzetí zboží,
   • v případě přepravy zboží dopravcem dnem převzetí zboží od dopravce,
   • v případě, že si tak zvolí kupující, nebo v případě, kdy to v souladu s ustanovením článku 4.6 těchto OP stanoví prodávající a sdělí to kupujícímu, před odesláním či před převzetím zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (tj. záloha na kupní cenu).
  • Kupní cenu je kupující oprávněn prodávajícímu uhradit:
   • v hotovosti v sídle prodávajícího,
   • bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu uvedeného na faktuře (daňovém dokladu), přičemž úhrada kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu se v takovém případě považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu, do této doby zůstává zboží ve výlučném vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího způsobem dle čl. 5.3 těchto OP.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě vyšší hodnoty objednávky, nebo v případě kupujícího, se kterým prodávající dosud nejednal a nebyla mezi nimi uzavřena žádná kupní smlouva, nebo v případě kupujícího, jehož pohledávku není možné pojistiti do dostatečné výše, požadovat úhradu zálohy na kupní cenu předem, tedy před odesláním zboží kupujícímu, případně před převzetím zboží kupujícím.
Dodací podmínky
  • Zboží je kupujícímu dodáváno takto:
   • osobním odběrem zboží kupujícím v sídle prodávajícího; v případě osobního odběru zboží je zboží oprávněn vyzvednout pouze kupující nebo zástupce kupujícího, který se prokáže plnou mocí či jiným pověřením kupujícího k osobnímu odběru zboží,
   • odesláním zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, který je ve smluvním vztahu s prodávajícím, a to na území České republiky i jiného státu,
   • odesláním zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, na základě smluvního vztahu s kupujícím; kupující je povinen oznámit prodávajícímu v předstihu nejméně 2 pracovních dnů datum a čas vyzvednutí zboží, specifikaci dopravce a osoby oprávněné k převzetí zboží, jinak je prodávající oprávněn odmítnout nakládku zboží; cenu přepravy hradí v celém rozsahu kupující.
  • Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního odběru zboží kupujícím v sídle prodávajícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo zástupcem kupujícího, a v případě odeslání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce přechází na kupujícího dle dojednané dodací podmínky INCOTERMS 2020.
  • Nastanou-li po uzavření kupní smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu dodat zboží kupujícímu včas, má prodávající právo přiměřeně dodací lhůtu prodloužit nebo od kupní smlouvy odstoupit. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení rozumné péče zabránit prodloužení dodací lhůty zboží, není odpovědný za škodu, která tímto prodloužením kupujícímu vznikne. „Vyšší mocí“ se pro účely těchto OP rozumí mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce, stávky nikoliv lokálního charakteru, epidemie, pandemie, globální nedostatek materiálu a dále obecně závazné vrchnostenské právní akty, které zásadně omezují možnost plnění smluvní strany, a které byly přijaty v souvislosti s vyšší mocí ve smyslu těchto OP.
  • Zboží je kupujícímu dodáváno společně s dodacím listem.
  • Při převzetí zboží potvrdí kupující dopravci na dodacím listě druh a množství zboží. Pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady zboží, např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě, vnějším poškození nebo označení, zaznamená zjištěné rozdíly nebo vady na dodací list, na který zároveň uvede čitelně své jméno, datum, případně razítko a vše stvrdí svým podpisem. Tento dodací list si kupující nechá potvrdit dopravcem. Na pozdější uplatňování nároků z vad zboží (reklamaci) v počtu obalových a poškozených jednotek zboží nebude brán zřetel.
  • Kupující bere na vědomí, že z povahy zboží není možné dodat přesné množství objednaného zboží, a objednané množství zboží může být dodáno s odchylkou do 5 % od objednaného množství pro celou dodávku na základě dané kupní smlouvy. Je-li zboží dodáno v množství v rámci uvedené odchylky není kupující oprávněn požadovat dodávku dodatečného množství, ani není oprávněn požadovat, aby si prodávající přebytečné zboží odebral zpět. Prodávající nemá nárok na vrácení přebytečného množství, není-li překročena uvedená odchylka.
  • Délková tolerance množství dodaného zboží u každé samostatné role oproti množství potvrzenému činí +/-5%.
  • Kupující je povinen akceptovat plnění smlouvy po částech bez nároku na jakoukoli náhradu ze strany prodávajícího.
  • V případě, že kupující odmítne převzít zboží pro některou ze zřejmých závad, uvede tuto skutečnost na dodací list, který vrátí i s vadným či neúplně doručeným zbožím zpět dopravci.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 Prodlení smluvních stran, sankce
  • V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,15 % z kupní ceny za každý den prodlení až do zaplacení kupní ceny.
 Odstoupení od kupní smlouvy
  • Poruší-li strana kupní smlouvu podstatným způsobem nebo stanoví-li tak tyto OP, může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje:
   • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o více než 10 dnů od doby splatnosti kupní ceny,
   • případ, kdy se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží o více než 10 dnů, a zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečné, alespoň patnáctidenní lhůtě.
  • Jakmile strana oprávněná odstoupit od kupní smlouvy oznámí druhé straně výhradně písemnou formou, že od kupní smlouvy odstupuje, nebo že na kupní smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
  • Odstoupením od kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.
  • Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 Odpovědnost za vady
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem, neplyne-li z těchto obchodních podmínek něco jiného.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal v technické dokumentaci;
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  • Kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující při převzetí zboží nevytkl zjevnou vadu zboží, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující je povinen se zbožím nakládat (zejména jej zpracovávat a skladovat) v souladu s technickou dokumentací poskytnutou prodávajícím; prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené zacházením, které je zjevně nevhodné a/nebo je v rozporu s technickou dokumentací či obecnými standardy.
  • Kupující je povinen písemně vytknout vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí zboží.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti pracovních dnů od doručení vadného zboží prodávajícímu, případně od okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že doručení vadného zboží nevyžaduje. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že prodávající za vadu odpovídá, prodávající dle svého uvážení do dalších šedesáti pracovních dní zboží opraví, dodá kupujícímu nové náhradní zboží nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že prodávající v uvedené lhůtě neodstraní vadu ani jednou z uvedených možností, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v rozsahu vadné části dodávky.
  • Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, nesmí dojít k jeho znečištění či porušení originálního obalu. Zboží též nesmí být převinuto jinak je považováno za znehodnocené. Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu nese kupující.
  • Kupující je povinen ověřit vhodnost zboží pro daný účel; prodávající neodpovídá za vhodnost zboží pro jakýkoli účel, a to ani účel obvyklý. V případě, že při prohlídce zboží kupující zjistí jakékoli vady, není oprávněn odmítnout převzetí celé dodávky, nýbrž pouze dané vadné části.
 Jiná smluvní ujednání
  • Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupujícímu oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit kupní smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
  • Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn započíst své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího.
  • Veškerá dokumentace poskytnutá kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou (zejména technické listy, výkresy, kalkulace atd.) není předmětem kupní smlouvy, je poskytována pouze pro informaci kupujícího, a kupující není oprávněn tuto poskytnout jakékoli třetí osobě.
  • Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s kupní smlouvou, zejména ohledně obsahu jakékoli jemu poskytnuté dokumentace, cenách zboží, případně také ohledně jakýchkoli sporů vedených s prodávajícím. Povinnost mlčenlivosti trvá po časově neomezenou dobu.
  • Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností.
  • Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na oprávnění prodávajícího požadovat po kupujícím náhradu způsobené škody v nesnížené výši.
  • Uhrazení smluvní pokuty kupujícím nemá vliv na splnění původní povinnosti kupujícího, ten je naopak stále povinen původní povinnost i nadále splnit.
  • Smluvní strany si před uzavřením smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž v okamžiku uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
  • Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy nebo OP byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Jestliže kterákoli se smluvních stran přehlédne nebo pomine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržování jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, takové jednání nezakládá vzdání se práva na plnění takové povinnosti a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
  • V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah smlouvy včetně OP a neshledávají jej rozporným. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
  • Kupující ve smyslu § 1753 občanského zákoníku učiněním objednávky prohlašuje, že veškerá ustanovení těchto OP jsou přiměřená a bylo možné je rozumně očekávat.
  • Prodávající není odpovědný za ušlý zisk kupujícího způsobený porušením kupní smlouvy nebo jakoukoli vadou zboží. Prodávající neodpovídá za škody způsobené použitím zboží k nevhodnému účelu. Veškeré nároky kupujícího na náhradu škody jsou limitovány cenou zboží, v souvislosti s nímž, se kupující náhrady domáhá. Kupující je povinen jednat tak, aby, minimalizoval riziko vzniku škody v důsledku použití zboží; zjistí-li kupující jakoukoli vadu zboží, je povinen okamžitě ukončit používání zboží dodané na základě příslušné kupní smlouvy ve svých výrobních procesech.
  • Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy informovat prodávajícího o zamýšleném použití zboží, a to zejména v případě, že zboží konečné užití zboží je k vojenským nebo obdobným účelům. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že zboží nemá být (ani po jeho zpracování) použito k vojenským či obdobným účelům, ledaže na tuto skutečnost prodávajícího dopředu upozornil.
  • Kupující si je vědom, že koupí zboží ze sortimentu prodávajícího mu nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 Volba práva, příslušnosti soudu
  • Všechny smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
  • Strany se dohodly, že pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy v České republice. Místně příslušným soudem prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo prodávající.
 Závěrečná ustanovení
  • V případě, že některé ustanovení OP nebo smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu OP nebo smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení OP nebo smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a OP nebo smlouvě jako celku.
  • OP a kupní smlouvy na základě nich uzavřené obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a OP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
Platnost a účinnost obchodních podmínek
  • Tyto OP jsou platné a účinné od 01.01. 2023 do vydání aktualizovaného znění OP.
  • Aktuální znění OP je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.raising.cz

2. Ochrana osobních údajů a zpracování dat:

 • Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Dodržujeme platné zákony týkající se ochrany osobních údajů a věnujeme maximální péči tomu, aby Vaše údaje zůstaly důvěrné a byly spravovány v souladu se zákony.
 • Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které jste nám je poskytli, například k realizaci obchodních transakcí, komunikaci a poskytování služeb.
 • Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo jsou nezbytné pro plnění našich obchodních povinností.
 • Máte právo přístupu k vašim osobním údajům, jejich opravě, omezení zpracování nebo jejich odstranění. Pro více informací se prosím podívejte na naši „Zásady ochrany osobních údajů“ na našem webu.

Je důležité, abyste si tyto podmínky a pravidla přečetli a pochopili je. Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další vysvětlení, neváhejte nás kontaktovat. Vaše spokojenost a důvěra jsou pro nás klíčové.

Přejít nahoru