Naše společnost si je plně vědoma své odpovědnosti za ochranu osobních údajů a podnikáme veškerá opatření k zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti vašich údajů. Pokud máte jakékoli otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit svá práva podle GDPR, neváhejte nás kontaktovat.

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto informace slouží zejména pro klienty, zákazníky a potenciální zákazníky o zásadách zpracování jejich osobních údajů, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady vysvětlují zejména jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, právní základ jejich zpracování, komu jsou či mohou být Vaše osobní údaje předávány, po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uchovávány a jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

V případě jakýchkoliv dotazů, námitek či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů se neváhejte obrátit především na e-mailovu adresu: info@raising.cz.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje (správce osobních údajů)

Správcem Vašich osobních údajů je:

 • společnost Raising s.r.o., IČO: 17166802, DIČ: CZ17166802, se sídlem Zámecký okruh 2966/21, 746 01 Opava,

která je zároveň provozovatelem webového stránky na webové adrese www.raising.cz.

Cílem společnosti Raising s.r.o. je poskytování profesionální podpory klientům při obchodování s různými variantami zboží jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Společnost Raising s.r.o. rovněž pomáhá svým klientům se zajištěním klíčových surovin a materiálů, zejména v oblasti karbonového a surového plastového materiálu.

Vážíme si všech klientů, zákazníků, kolegů a zájemců, kteří sdílejí naše vize, hodnoty a společně chtějí budovat zdravé podnikatelské prostředí a rozvíjet své podnikání.  Záleží nám proto i na ochraně Vašich osobních údajů. Zejména při poskytování našich služeb se proto budeme řídit těmito zásadami zpracování a nakládání s Vašimi osobními údaji.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V rámci výše uvedených případů dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro poskytování dohodnutých právních služeb.

V závislosti na konkrétním případu může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul, datum narození nebo rodné číslo),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, kontaktní nebo fakturační adresa),
 • údaje z dokumentů předložených klienty, zákazníky a potenciálními zákazníky,
 • informace o poskytnutých službách,
 • a další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností Raising s.r.o., klienty a zákazníky.

Jsme si vědomi rizik spojených s únikem Vašich osobních údajů, a proto jsme přijali vhodná technická a organizační opatření k zamezení jejich úniku či zneužití. Vaše osobní údaje jsou uloženy v chráněných datových uložištích na serverech se zaheslovaným přístupem. K těmto serverům je povolen přístup jen z několika málo konkrétních IP adres, a to přes vytvořený certifikát. Hesla na serverech jsou šifrovaná a probíhají zde pravidelné antivirové kontroly.

3. Kdy a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v následujících případech a z následujících důvodů:

 • pokud používáte naše webové stránky raising.cz,
 • pokud dochází k plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, tj. společností Raising s.r.o.,
 • pro plnění oprávněných zájmů správce a provozovatele webu raising.cz,
 • pokud s námi komunikujete (např. telefonicky, e-mailem nebo skrze webový kontaktní formulář),
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů pro správce nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (ve smyslu článku 6 písm. c) GDPR),
 • pokud s Vaším souhlasem dochází k poskytování služeb spojených s marketingem (obchodní sdělení nebo newslettery).

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, resp. pro účely doporučení a propojení kontaktů pro rozvoj Vašeho podnikání, pro účely zrealizování poptávek na dodávku Vámi požadovaných surovin.
 • vyřizování Vašich dotazů a požadavků (platí např. v případě potenciálních zákazníků a uživatelů, kteří zaslali dotaz či poptávku skrze webový kontaktní formulář),
 • plnění právních povinností, které jsou nám uloženy platnými právními předpisy,
 • vyhodnocením Vaší aktivity na webu raising.cz pro účely analýzy a případné úpravy tak, aby byl pro Vás daný web intuitivnější a uživatelsky přívětivější,
 • s Vaším souhlasem též pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, kdy zde vždy platí, že souhlas se zasíláním uvedeného můžete odmítnout, z těchto sdělení se můžete odhlásit využitím odkazu v rámci zaslaného marketingového sdělení nebo formou přímé žádosti na e-mail info@raising.cz.

4. Doba zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

V případě zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem budou tyto zpracovávány po dobu maximálně 5 let nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu maximálně 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit kliknutím na tuto možnost ve Vám zaslaném e-mailu, nebo napíšete na e-mailovou adresu: info@raising.cz.

Upozorňujeme, že některé osobní údaje jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a produktů, respektive pro splnění našich povinností vůči Vám, a to ať již tyto povinnosti plynou z uzavřené smlouvy mezi Vámi a správcem nebo z obecně závazných právních předpisů. Tento druh osobních údajů a informací musíme zpracovávat po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, a to bohužel bez ohledu na vámi udělený/odvolaný souhlas (typickým příkladem je uchovávání daňových dokladů po dobu nejméně 10 let).

Osobní údaje a informace získané z uživatelských účtů (bude-li tato možnost zřízena) či získané obdobným způsobem budou zpracovávány po dobu využívání případných služeb na webu www.raising.cz a dále pak po dobu maximálně 5 let po jejich zrušení.

5. Jaké další subjekty mohou mít přístup k Vašim osobním údajům/mohou zpracovávat Vaše osobní údaje

V některých případech, a pokud je to přiměřené a vhodné, mohou mít přístup k Vašim osobním údajům i některé další subjekty, a to zejména:

 • Orgány veřejné moci (například soudy, správní orgány),
 • Smluvní partneři správce Vašich osobních údajů, a to především:
  • společnost Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain view 94043, U.S.A. a společnosti spadající do holdingové struktury tohoto subjektu (např. Google LLC IPA atd.),
  • společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmont, WA 98052, U.S.A.,
  • společnost Pipedrive Inc., 530 Fifth Avenue, 8. Floor, Suite 802, New York, NY 100 36, U.S.A., jakož i její dceřiné či přímo spřízněné společnosti (např. Pipredrie Prague s.r.o., Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8, Česká republika),
  • a v případě potřeby ad hoc i jiní smluvní partneři,
 • Další subjekty dle potřeb a přímých pokynů klientů, zákazníků správce (daňoví poradci, advokáti atd.).

V rámci zpracování vašich osobních údajů nedochází k profilování a Vaše osobní údaje nebudou s výjimkou výše uvedených případů poskytovány do třetích zemí.

6. Podstatné informace a Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům. Uvedené znamená, že máte právo získat od výše uvedeného správce informace o tom, jak a jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na opravu. Uvedené znamená, že máte právo žádat o opravu/doplnění osobních údajů, které jsou zpracovávány nepřesně či neúplně.

Právo na výmaz. Uvedené znamená, že pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Vaše údaje vymažeme, pokud již nejsou potřebné pro původní účely zpracování, byl odvolán Váš souhlas se zpracováním (pokud byly údaje zpracovávány na základě souhlasu), nejsou přítomny žádné další právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo bylo zpracování provedeno protiprávně.

Právo na omezení zpracování. Uvedené znamená, že máte právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost. Uvedené znamená, že máte právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl/la. Tyto údaje může správce následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Toto právo je omezeno v rozsahu, ve kterém by tímto krokem mohla být ohrožena práva a svoboda jiných osob.

Více informací o Vašich právech (např. právo na stížnost) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Závěrem si Vás dovolujeme poučit, že odesláním poptávky či dotazu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  S těmito zásadami ochrany a zpracování Vašich osobních údajů souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Současně prosím berte na vědomí, že správce je oprávněn tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů kdykoliv změnit, a to ať už s ohledem na změnu legislativy či z jiných důvodů. Aktuální verze znění zásad ochrany a zpracování osobních údajů bude vždy zveřejněna na webových stránkách správce na adrese www.raising.cz.

 

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.4.2024.

Přejít nahoru